Satış Sözleşmesi

1 KONUSU :

İş bu sözleşmenin konusu, Müşteriye satışının yapıldığı seyahat servislerinin ifa şekli ile tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

2 FİYAT VE ÖDEME ŞEKLİ

Verilen hizmetlerin toplam fiyatına tüm vergiler dahildir.

Bu bedel hizmeti sağlayan tedarikçinin (konaklama, uçuş, transfer veya tur sağlayan firmanın) belirlediği ödeme şekline göre

1.    Rezervasyon anında kredi kartı ile veya

2.    EFT/Havale ile belirtilen banka hesaplarına

3.    İlgili konaklama veya ulaştırma hizmeti anında ödenebilir.

ödemenin sözleşme ile hemen veya sonradan yerinde hizmetin ifası sırasında yapılacak tutarları alışveriş sepetinde şimdi ödenecek ve yerinde ödenecek ifadeleri ile net bir şekilde belirtilecektir.

4 HİZMET TANITIM BİLGİLERİ :

Seyahat ve turizm hizmetinin detaylı tanıtımı, hizmet ile ilgili tanıtım sayfasında mevcuttur.

5 DEVİR

Yapılan  konaklama hizmetlerinde devir hakkı hizmet sağlayıcının belirlediği kurallara göre sağlanır; bu durumda müşteri en az 14 gün önceden durumu bildirmelidir.

6 İPTAL ve DEĞİŞİKLİK

Tüketici rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümleri tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile gezinin başlamasından 60 gün kalana kadar yapılan iptallerde, ulaşım ve vize gibi ekstra hizmetler tutarları hariç TÜKETİCİ’ye o ana kadar ödediği ücretinin tamamı iade edilir.

TÜKETİCİ, gezinin başlamasından 59-31 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %25’ini, 30-15 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %50’sini, 14 gün öncesine kadar sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin tamamını Oyster Residences‘ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

7 OTELİN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ :

Oyster Residences’ın haklı nedenler olmaksızın keyfi olarak sözleşmeyi feshetmesi halinde, tüketici uğradığı zarar oranında tazminat hakkına sahip olur. Ayrıca, Oyster Residences, tüketicinin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri ve tüketiciyi borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde tüketiciye iade eder.

Sözleşmenin feshi, Oyster Residences  gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen, mücbir sebeplerden kaynaklanması halinde tüketicinin tazmin hakkı doğmaz.

8 BİLDİRİM SÜRESİ :

Tüketici, sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi halini, hizmetin ifa edilmesi gerektiği ya da ifa edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde ilgili hizmet sağlayıcısına ve Oyster Residences’a bildirmek zorundadır.

9 SORUMLULUK :

Oyster Residences, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesinden dolayı sorumludur. Ancak sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi tüketicinin veya 3.kişilerin kusuruna veya mücbir bir sebebe dayanıyorsa, otel sorumlu tutulamaz.

10 MÜCBİR SEBEPLER :

Oyster Residences, her türlü olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, fırtına, savaş, savaş ihtimali, tabi afetler, devletler arası ilişkilerde yaşanan değişiklik ve olumsuz gelişmeler, halk hareketleri, öngörülemez teknik hususlar, iflas, mücbir sebepler gibi iradesi dışında oluşan sebeplerden dolayı konaklamayı iptal veya tehir edebilir. Bu durumda Oyster Residences hiçbir şekilde sorumlu değildir ve tüketici hiçbir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

11 BAGAJ :

11.1 Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici, ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, otelin ayrıca ve açıkça yazılı izin olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar.

12 DİĞER HÜKÜMLER :

12.1 Tüketicinin, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle oteli terk etmesi halinde, oteli terk ettiğini Oyster Residences yetkilisine sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici oteli terk etmiş sayılmış ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

12.2 Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketici’nin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

12.3 Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici (ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle tüketici (ler) in otelin aleyhine dava ve takipler ve otelin tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde otelin sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Tüketiciler imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, otelde bu sözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir.

13 YÜRÜRLÜK:

Müşteri bu sözleşmede bahsi geçen hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli, fiyatların geçerlilik tarihi ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

İş bu sözleşme Müşterinin onaylaması ile yürürlüğe girecek olup taraflarca yürürlük tarihinin onaylama tarihi olacağı kabul edilmektedir. Müşteri bu sözleşmeyi okumadan ve onaylamadan web sistemi içerisinde kademe atlayamayacak olup bu sözleşmeyi okumak mecburiyetindedir. Bu sözleşme hizmetin Müşteri tarafından alınması ve tüketilmesi ya da herhangi bir şekilde iptale konu olması halinde son bulur.

14 YETKİLİ MAHKEME:

Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde FETHİYE Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 Yukarda belirtilen ve on dört maddeden oluşan otel konaklama tüm maddeleri, taraflar arasında müzakere edilerek kendi özgür iradeleri ile düzenlenmiştir.